Grammatik

§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

Om en ordforbindelse skal skrives i ét eller to (eller flere) ord, afhænger som hovedregel af hvordan forbindelsen udtales (om undtagelser, se § 19).

(1) I ét ord

Hvis en ordforbindelse udtales med hovedtryk (stærkt tryk) på det første led og bitryk (svagere tryk) på det andet, skrives forbindelsen i ét ord:

havestol, hvidtøl, kæmpehøj, landevej, medbestemmelse, senildement, statsansat, sursød, systemanalyse, teaterforestilling, underskrive.

Det gælder også forbindelser af ord der i sig selv består af ordforbindelser:

ansvarsforsikringspolice, betonblandemaskine, fodgængerovergang, fædrelandskærlig, øretæveindbydende, tjenestemandsansat, langtidsplanlægge.

Om brug af bindestreg i sammensætninger som fx rød-hvid, se § 57.5.

(2) I flere ord

Hvis en ordforbindelse udtales med lige stærkt tryk på begge led, skrives den i to (eller flere) ord:

Aluminium er et meget let metal. (Men: letmetallet aluminium). Organisationerne har for stor magt. (Men: stormagten Kina). Klokken var halv syv. (Men: Flasken var halvtom). Vi fik tilbudt 20 % rabat (med bogstaver: tyve procent rabat) el. 20 %'s rabat (med bogstaver: tyve procents rabat) på varerne. (Men: Vi fik tilbudt en 20-%-rabat (med bogstaver: tyveprocentrabat) el. en 20-%'s-rabat (med bogstaver: tyveprocentsrabat) på varerne).

(3) To udtaler — to skrivemåder

Undertiden kan en ordforbindelse udtales med forskelligt tryk uden at betydningen ændres. I sådanne tilfælde er det både tilladt at skrive i ét og i flere ord:

en kæmpesucces el. en kæmpe succes

(se også § 19.3)

et femkronersfrimærke el. et femkroners frimærke

(se også § 19.4)

den tilgrundliggende hypotese el. den til grund liggende hypotese et tyndtbefolket område el. et tyndt befolket område De har hidtil haft fællesøkonomi el. fælles økonomi.

Om brug af bindestreg, se § 57.

(4) Firmanavn, varemærke e.l. som førsteled

Forbindelser med et firmanavn, varemærke e.l. som førsteled skrives efter samme regler som andre ordforbindelser, dvs. afhængigt af udtalen. Hvis forbindelsen udtales med hovedtryk + bitryk, skrives den i ét ord. En sådan udtale forekommer især i forbindelser med et relativt let andetled, fx

Volvomodel, Tuborgøl, Zippolighter, Webergrill, Veluxvindue, PH-lampe.

Hvis forbindelsen udtales med lige stærkt tryk på de to led, skrives den i to ord. En sådan udtale forekommer især i i forbindelser med et relativt tungt andetled, fx

Tuborg jubilæumsøl, Velux ovenlysvindue, PH udendørslampe (jf. også fx Philips infrarød muskelafspændingslampe, Pinotex heldækkende træbeskyttelse).

Men i en del tilfælde er der to udtaler med to tilsvarende skrivemåder, fx

Nokia mobiltelefon el. Nokiamobiltelefon, Philipsstrygejern el. Philips strygejern, Weberkuglegrill el. Weber kuglegrill.

Når sådanne forbindelser har bøjningsendelse, skrives de normalt i ét ord, fx

Weberkuglegrillen, PH-udendørslamperne.

Om brugen af store og små bogstaver i sammensætninger med proprium som førsteled, se § 12.10. Om brugen af bindestreg i usædvanlige sammensætninger, se § 57.8.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger