Grammatik

§ 29. Verber på trykstærk vokal

(1) Præsens og infinitiv

Verber som i infinitiv ender på en trykstærk vokal, falder i to hovedgrupper. I den ene (a) føjes endelserne -r og -s direkte til den trykstærke vokal uden at der indskydes et -e-. I den anden (b) kan der indskydes et -e- foran -r og -s:

(a) Ord på -e, -o, -æ, -ø eller -å

Verber der i infinitiv ender på trykstærkt -e, -o, -æ, -ø eller -å, føjer endelserne -r og -s direkte til den trykstærke vokal:

 • Det sner.
 • Jeg bor her.
 • Rugen drær.
 • De dybfrosne grøntsager skal tøs op før brug.
 • Bedre service fås ikke.
 • Regnskabet må gås igennem en gang til.

(b) Ord på -i, -u eller -y

Verber der i infinitiv ender på trykstærkt -i, -u eller -y, kan enten føje endelserne -r og -s direkte til den trykstærke vokal eller indskyde et -e-:

 • Hun rir kjolen el. Hun rier kjolen.
 • Det dur ikke el. Det duer ikke.
 • De fornyr lånet el. De fornyer lånet.
 • Saften sis el. Saften sies.
 • Knappen sys i frakken el. Knappen syes i frakken.
 • De skal vis på lørdag el. De skal vies på lørdag.
 • Lånet bør fornys snarest el. Lånet bør fornyes snarest.

Bemærk at det er valgfrit om man vil indskyde -e- eller ej i disse ord, og at det altså altid er korrekt at lade være med at indskyde -e- i verber der i infinitiv ender på en trykstærk vokal.

(c) Ordene vi(e) og gi(e)

To verber der i infinitiv kan udtales i én eller to stavelser, kan skrives enten med eller uden -e: gi eller gie (hale sejl op) og vi eller vie.

(2) Præteritum

I verber der i præteritum bøjes som ri, bo osv., skrives præteritumendelsen -ede, altså riede, boede, syede osv. Præteritum af verbet dø skrives døde. Verber som i præteritum ender på trykstærk vokal, føjer -s direkte til den trykstærke vokal: Kysten sås tydeligt.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger