Grammatik

§ 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbier

Ved visse ord er der en betydningsforskel mellem et t-adverbial med -t og det tilsvarende rene adverbium uden -t, fx mellem t-adverbialet lovligt og det rene adverbium lovlig, mellem endeligt og endelig, knapt og knap, ligefremt og ligefrem, nært og nær. Her betegner t-adverbialet den måde noget forholder sig på eller foregår på, mens det rene adverbium som hovedregel angiver den skrivendes eller talendes holdning til det der siges (fx om det er sikkert eller usikkert, ventet eller uventet, ønskeligt eller ikke ønskeligt):

 • Det var en lovligt (på en lovlig måde, legalt) varslet konflikt.
 • Det var en lovlig (lidt for) stor mundfuld.
 • Hun besvarede opgaven antageligt (på en antagelig måde, acceptabelt).
 • Hun klarer antagelig (sandsynligvis) ikke prøven.
 • Han talte ligefremt (på en ligefrem måde, direkte, enkelt).
 • Han har ligefrem (overraskende nok, endog) penge med til os.
 • De afgjorde sagen endeligt (definitivt).
 • Jeg har endelig (langt om længe) fundet frem til nummeret.
 • De var nært (inderligt) knyttet til deres far.
 • Han havde nær (næsten) mistet sin stilling.
 • Der blev uddelt knapt (sparsommeligt) afmålte rationer.
 • Man forstår knap (næsten ikke) hvad han mener.
 • Han arbejdede præcist (med præcision).
 • Jeg forstår præcis (fuldstændig) hvad du mener.
 • Toget kører præcis (på slaget) kl. 12.

Sådanne t-adverbialer er ikke opført som selvstændige opslagsord i Retskrivningsordbogen. De falder sammen med adjektivets intetkønsform og må derfor søges under det pågældende adjektiv. De rene adverbier er derimod opført som selvstændige opslagsord. Til illustration af betydningsforskellen mellem t-adverbialet og det tilsvarende rene adverbium er der ved opslagsordene anført betydningsforklaringer og/eller eksempler, fx 1. lov|lig adj., -t, -e (i overensstemmelse med loven; retmæssig); være lovligt undskyldt. 2. lov|lig adv. (lidt for); lovlig fræk; lovlig meget.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger