Grammatik

§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

Denne paragraf giver ikke en udtømmende oversigt over hvordan man bruger store og små bogstaver i forkortelser og lign. Men den behandler nogle vigtige grupper af forkortelser mv. hvor brugen af store og små bogstaver ligger nogenlunde fast.

(1) Proprier og dele af proprier

Reglerne i § 12 om stort begyndelsesbogstav i proprier gælder også for forkortelser der er proprier eller dele af proprier:

PH (dvs. Poul Henningsen), Kbh., Benelux, Nato (el. NATO), Storm P., Skt. Peter, St. Heddinge, Det Kgl. Teater, Chr. V's da. lov el. Chr. V's Da. Lov, Storkbh., Harald Jensens Pl.

(2) Initialforkortelser: proprier

De fleste initialforkortelser (dvs. forkortelser dannet af begyndelsesbogstaver fra flere ord eller orddele) der er proprier, skrives med store bogstaver:

USA, FN, DSB, EU, BT, KFUM, OPEC, FAO, KODA, DMI.

De forkortelser der kan læses som almindelige ord (dvs. ikke blot som en række af bogstaver), kan dog også skrives med stort begyndelsesbogstav alene:

Nato (el. NATO), Unesco (el. UNESCO), Efta (el. EFTA), Uefa (el. UEFA).

Om navne på firmaer, foreninger mv., se i øvrigt § 61.3.

(3) Initialforkortelser: appellativer

De fleste initialforkortelser der er appellativer, skrives valgfrit med store eller små bogstaver:

A/S el. a/s, AKT-vejleder el. akt-vejleder, BH el. bh, BMX-cykel el. bmx-cykel, BNP el. bnp, CD el. cd, DVD el. dvd, FM el. fm, HA el. ha, HF el. hf, HR-chef el. hr-chef, ID-kort el. id-kort, ISBN el. isbn, IT el. it, LCD-skærm el. lcd-skærm, LSD el. lsd, PDF el. pdf, SMS el. sms, TV el. tv, USB-nøgle el. usb-nøgle, WC el. wc.

Oprindelige forkortelser der læses som almindelige ord (dvs. ikke blot som en række af bogstaver), skrives dog i en del tilfælde med små bogstaver, fx hiv, aids, ufo, epo. I ord som a-kraft, p-pille, p-skive og e-mail, hvor forkortelsen ikke kan stå alene, skrives forkortelsen med lille bogstav. Der er kun få tilfælde af forkortelser med både punktum og store bogstaver. Det drejer sig bl.a. om forkortelser for hædersbevisninger og lign., fx R. (dvs. ridder), DM. (dvs. dannebrogsmand), H.M. (dvs. Hans el. Hendes Majestæt).

(4) Forkortelser med punktum

De fleste forkortelser der indeholder forkortelsespunktum, og som ikke er proprier, skrives med små bogstaver, fx adr., a.m.b.a., dvs., f.eks., okt., hr., osv., mv., m.v., tlf., tsk.

Om brug af punktum i forkortelser, se i øvrigt § 42.

(5) Andre forkortelser og bogstavord

(a) Grundstoffer

Forkortelser for grundstoffer og deres forbindelser skrives med stort begyndelsesbogstav: H, He, Na, Cl, NaCl.

(b) Toner og tonearter

Durtonearterne skrives med stort, moltonearterne med lille: D-dur, Des-dur, a-mol, as-mol.

I sammensætninger skrives tonernes navne som regel med stort, fx C-trompet, Es-klarinet, F-nøgle, E-streng.

Udenfor sammensætninger skrives de som regel med lille, fx enstreget a, det høje c, treklangen d-fis-a.

(c) Former

Bogstaver der illustrerer formen på det de står for, skrives som store bogstaver: I-jern, T-shirt, U-rør, V-udskæring, vej-T, Y-kryds.

(d) Rækkefølge og kvalitet mv.

Bogstaver der betegner rækkefølge, kvalitet, gruppe eller type, skrives normalt som store bogstaver: A-rytter, A-menneske, A-hold, hold A, AB rhesuspositiv, B-film, B-skat, C-vitamin, vitamin C, Bx-tog, liste E, opgang H, 1. V, 3. A.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger