Grammatik

§ 6. Apostrof

Apostrof (') bruges til i visse tilfælde at markere grænsen mellem et ords stamme og endelser.

(1) Forkortelser

uden forkortelsespunktum Der sættes apostrof foran endelser til forkortelser der skrives uden forkortelsespunktum: PC'en el. pc'en, TV'et el. tv'et, HK'erne, en PH'sk satire, 2 cm's mellemrum, pH'en, USA's præsident, EU's medlemslande, SMS'erne el. sms'erne. Ved forkortelser der kan udtales som egentlige ord, er det dog valgfrit om man vil tilføje endelsen direkte eller bruge apostrof: aidsen el. aids'en epos el. epo's indvirkning på kroppen Natos el. Nato's el. NATOs el. NATO's. Foran tungere suffikser bruges ikke apostrof, men bindestreg, fx SF-agtig, IT-mæssig el. it-mæssig (jf § 57.3.b). Der sættes ikke apostrof foran endelser til forkortelser der skrives med forkortelsespunktum: cand.mag.en, stud.polyt.er, ph.d.erne, kbh.ere, Kbh.s, 10-pkt.s-program.

(2) Taltegn, symboler, citatord mv.

Der sættes apostrof foran endelser til taltegn og symboler: Han var meget kendt i 1930'erne. 165's nattegn en 13'er (el. trettener) linje 5's endestation 60'er-rock (el. tresserrock) Christian IV's breve 20 %'s rabat (el. 20 pct.s rabat el. 20 procents rabat). (Om procent uden s, se § 18.2). Der sættes dog ikke apostrof efter ordenstal (arabertal) fulgt af punktum: Christian 4.s breve. Der sættes også apostrof ved citatord mv.: De flade a'er er på retur. Du bruger for mange og'er. Der er en del men'er ved sagen. Du skriver dine Jensen'er for utydeligt.

(3) Fremmedord på -ee

Der sættes apostrof foran visse endelser til fremmedord der ender på -ee udtalt som i, fx frisbee'en, yankee'er. (Men: en frisbees flyveegenskaber, firmaets trainee’er el. trainees).

(4) Proprier

Der sættes som hovedregel ikke apostrof foran endelser (bøjningsendelser eller suffikser) til proprier: Alle de små Jensener var med. De to Tysklande blev genforenet i 1990. I Danmark er der tre Nykøbinger. Volvoen grundtvigianer Dette er et typisk Villy Sørensensk udtryk. bornholmsk darwinist vordingborgenser. Der kan dog for tydelighedens skyld sættes apostrof foran endelser som resulterer i usædvanlige bogstavforbindelser, eller som kan give anledning til fejllæsninger: Rasmus Rask'sk Hvor mange Ree'er er der i telefonbogen? to Albert'er (dvs. to personer ved navn Albert) to Alberte'r (dvs. to personer ved navn Alberte) iPad'en (el. iPadden). Se også § 6.3 om fremmedord på -ee.

(5) Genitivendelse

Apostrof alene bruges til at betegne genitiv af ord der ender på s, z eller x, se § 21.2.

(6) Udeladte bogstaver (og tal)

Apostrof bruges til at vise at man har udeladt et eller flere bogstaver for at gengive en udtale: hva', syn's, ku', la' vær', se'fø'li', ik’ el. ikk’, rock’n’roll. Der bruges ikke apostrof ved udeladelse af århundredbetegnelsen i årstal, fx vinteren 94 13.2.94.

(7) Orddeling

Ved orddeling ved linjeskift i forbindelse med apostrof deles der efter apostroffen, fx 1930'- erne se'fø'- li'.

© Dansk Sprognævn 2012

Retskrivning

Retskrivningsregler

- § 1. Bogstaverne

- § 2. Tegn

- § 3. Å og dobbelt-a

- § 4. Alfabetisk rækkefølge

- § 5. Accenttegn

- § 6. Apostrof

- § 7. Vokaler

- § 8.-10. Konsonanter

- § 8. Hovedregler

§ 9. Konsonanter i opslagsformer 

- § 10. Konsonanter i bøjningsformer

- § 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn

- § 12. Store og små bogstaver i proprier

- § 13. Store og små bogstaver i tiltaleord og titulaturer

- § 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.

- § 15. Almindelige retningslinjer

- § 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele

- § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen

- § 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

- § 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen

- § 20-24. Substantiver

- § 20. Fælleskøn eller intetkøn

- § 21. Genitiv

- § 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser

- § 23. Substantiver på -el, -en og -er

- § 24. Substantiver med pluralis på -ere

- § 25-28. Adjektiver

- § 25. Adjektiver på -el, -en og -er

- § 26. Adjektiver på -sk

- § 27. Adjektiver på - vis

§ 28. Adjektiver på trykstærk vokal 

- § 29-35. Verber

- § 29. Verber på trykstærk vokal

- § 30. Imperativ 

- § 31. Præteritum participium 

- § 32. Præteritum participium foran substantiv

- § 33. Præteritum participium efter hjælpeverber mv.

§ 34. Præteritum participium som frit prædikativ 

§ 35. Adjektiver dannet af præteritum participium 

- § 36-39. Adverbier og adverbialer

§ 36. Rene adverbier og t-adverbialer 

- § 37. Betydningsforskel mellem t-adverbialer og rene adverbialer 

- § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig

- § 39. Adverbialer dannet af adjektiver på - vis

- § 40. Indledning

- § 41-43. Punktum

- § 41. Slutpunktum

§ 42. Forkortelsespunktum 

- § 43. Prikker

- § 44. Semikolon

- § 45-51. Komma

- § 45. Indledende bemærkninger

- § 46. Opremsningskomma mv. 

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele 

- § 48. Helsætninger

- § 49. Komma eller ikke komma

- § 50. Startkommaets placering

§ 51. Tydeliggørelse 

- § 52. Kolon

- § 53. Spørgsmålstegn

§ 54. Udråbstegn 

§ 55. Tankestreg 

- § 57. Bindestreg

§ 58. Anførselstegn 

- § 59. Replikgengivelse

- § 60. Skråstreg

§ 61. Om stavning af proprier  

§ 62. Om stavning af udråbsord og lydord 

Søgning
Har du brug for at kontrollere staveformer, tilbyder vi:
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Ordbogsprogram til download
- Trykte ordbøger