Grammatik

E. Uregelmæssige verber i alfabetisk orden

For hvert verbum angives infinitiv - gerundium - participium og 1. pers. sg. præsens og præteritum I. Derudover opgives kun de uregelmæssige former. De øvrige former hentes under 1 for A-verber, under 2 for E-verber eller under 3 for I-verber.

 
abrir - abriendo - abierto - abro - abrí
part abierto
 
andar - andando - andado - ando - anduve
præt ind anduve - anduviste - anduvo - anduvimos - anduvisteis - anduvieron
impf subj1 anduviera - anduvieras - anduviera - anduviéramos - anduvierais - anduvieran
impf subj2 anduviese - anduvieses - anduviese - anduviésemos - anduvieseis - anduviesen
fut subj anduviere - anduvieres - anduviere - anduviéremos - anduviereis - anduvieren
 
asir - asiendo - asido - asgo - así
pr ind asgo - ases - ase - asimos - asís - asen
pr subj asga - asgas - asga - asgamos - asgáis - asgan
 
bullir - bullendo - bullido - bullo - bullí
præt ind bullí - bulliste - bulló - bullimos - bullisteis - bulleron
ger bullendo
impf subj1 bullera - bulleras - bullera - bulléramos - bullerais - bulleran
impf subj2 bullese - bulleses - bullese - bullésemos - bulleseis - bullesen
fut subj bullere - bulleres - bullere - bulléremos - bullereis - bulleren
 
caber - cabiendo - cabido - quepo - cupe
pr ind quepo - cabes - cabe - cabemos - cabéis - caben
præt ind cupe - cupiste - cupo - cupimos - cupisteis - cupieron
fut ind cabré - cabrás - cabrá - cabremos - cabréis - cabrán
cond cabría - cabrías - cabría - cabríamos - cabríais - cabrían
pr subj quepa - quepas - quepa - quepamos - quepáis - quepan
impf subj1 cupiera - cupieras - cupiera - cupiéramos - cupierais - cupieran
impf subj2 cupiese - cupieses - cupiese - cupiésemos - cupieseis - cupiesen
fut subj cupiere - cupieres - cupiere - cupiéremos - cupiereis - cupieren
 
caer - cayendo - caído - caigo - caí
pr ind caigo - caes - cae - caemos - caéis - caen
præt ind caí - caíste - cayó - caímos - caísteis - cayeron
ger cayendo
pr subj caiga - caigas - caiga - caigamos - caigáis - caigan
impf subj1 cayera - cayeras - cayera - cayéramos - cayerais - cayeran
impf subj2 cayese - cayeses - cayese - cayésemos - cayeseis - cayesen
fut subj cayere - cayeres - cayere - cayéremos - cayereis - cayeren
 
conducir - conduciendo - conducido - conduzco - conduje
pr ind conduzco - conduces - conduce - conducimos - conducís - conducen
præt ind conduje - condujiste - condujo - condujimos - condujisteis - condujeron
pr subj conduzca - conduzcas - conduzca - conduzcamos - conduzcáis - conduzcan
impf subj1 condujera - condujeras - condujera - condujéramos - condujerais - condujera
impf subj2 condujese - condujeses - condujese - condujésemos - condujeseis - condujesen
fut subj condujere - condujeres - condujere - condujéremos - condujereis - condujeren
 
conocer - conociendo - conocido - conozco - conocí
pr ind conozco - conoces - conoce - conocemos - conocéis - conocen
pr subj conozca - conozcas - conozca - conozcamos - conozcáis - conozcan
 
dar - dando - dado - doy - di
pr ind doy - das - da - damos - dais - dan
præt ind di - diste - dio - dimos - disteis - dieron
impf subj1 diera - dieras - diera - diéramos - dierais - dieran
impf subj2 diese - dieses - diese - diésemos - dieseis - diesen
fut subj diere - dieres - diere - diéremos - diereis - dieren
 
decir - diciendo - dicho - digo - dije
pr ind digo - dices - dice - decimos - decís - dicen
præt ind dije - dijiste - dijo - dijimos - dijisteis - dijeron
fut ind diré - dirás - dirá - diremos - diréis - dirán
cond diría - dirías - diría - diríamos - diríais - dirían
imp di - decid
ger diciendo
part dicho
pr subj diga - digas - diga - digamos - digáis - digan
impf subj1 dijera - dijeras - dijera - dijéramos - dijerais - dijeran
impf subj2 dijese - dijeses - dijese - dijésemos - dijeseis - dijesen
fut subj dijere - dijeres - dijere - dijéremos - dijereis - dijeren
 
(bendecir og maldecir bøjes som decir, men har regelmæssige part.: bendecido, maldecido)
 
erguir - irguiendo - erguido - irgo (yergo) - erguí
pr ind irgo - irgues - irgue - erguimos - erguís - irguen
yergo - yergues - yergue - erguimos - erguís - yerguen
præt ind erguí - erquiste - irguió - erguimos - erguisteis - irguieron
imp yergue - erguid
pr subj irga - irgas - irga - irgamos - irgáis - irgan
yerga - yergas - yerga - irgamos - irgáis - yergan
impf subj1 irguiera - irguieras - irguiera - irguiéramos - irguierais - irguieran
impf subj2 irguiese - irguieses - irguiese - irguiésemos - irguieseis - irguiesen
fut subj irguiere - irguieres - irguiere - irguiéremos - irguiereis - irguieren
 
escribir - escribiendo - escrito - escribo - escribí
part escrito
 
freir - friendo - frito (freído) - frío - freí
part frito (sjældent freído)
 
hacer - haciendo - hecho - hago - hice
pr ind hago - haces - hace - hacemos - hacéis - hacen
præt ind hice - hiciste - hizo - hicimos - hicisteis - hicieron
fut ind haré - harás - hará - haremos - haréis - harán
cond haría - harías - haría - haríamos - haríais - harían
imp haz - haced
part hecho
pr subj haga - hagas - haga - hagamos - hagáis - hagan
impf subj1 hiciera - hicieras - hiciera - hiciéramos - hicierais - hicieran
impf subj2 hiciese - hicieses - hiciese - hiciésemos - hicieseis - hiciesen
fut subj hiciere - hicieres - hiciere - hiciéremos - hiciereis - hicieren
 
(hay) - habiendo - habido - hay - hubo (se haber)
pr ind hay
præt ind hubo
fut ind habrá
cond habría
pr subj haya
impf subj1 hubiera
impf subj2 hubiese
fut subj hubiere
 
imprimir - imprimiendo - impreso - imprimo - imprimí
part imprimido (impreso - næsten udelukkende brugt som sb. el. adj.)
 
ir - yendo - ido - voy - fui
pr ind voy - vas - va - vamos - vais - van
impf ind iba - ibas - iba - íbamos - ibais - iban
præt ind fui - fuiste - fue - fuimos - fuisteis - fueron
fut ind iré - irás - irá - iremos - iréis - irán
cond iría - irías - iría - iríamos - iríais - irían
imp ve - vamos - id
ger yendo
pr subj vaya - vayas - vaya - vayamos - vayáis - vayan
impf subj1 fuera - fueras - fuera - fuéramos - fuerais - fueran
impf subj2 fuese - fueses - fuese - fuésemos - fueseis - fuesen
fut subj fuere - fueres - fuere - fuéremos - fuereis - fueren
 
leer bøjes som proveer, men med regelmæssigt part. (leído)
 
lucir - luciendo - lucido - luzco - lucí
pr ind luzco - luces - luce - lucimos - lucís - lucen
pr subj luzca - luzcas - luzca - luzcamos - luzcáis - luzcan
 
morir - muriendo - muerto - muero - morí
pr ind muero - mueres - muere - morimos - morís - mueren
præt ind morí - moriste - murió - morimos - moristeis - murieron
imp muere - morid
ger muriendo
part muerto
pr subj muera - mueras - muera - muramos - muráis - mueran
impf subj1 muriera - murieras - muriera - muriéramos - murierais - murieran
impf subj2 muriese - murieses - muriese - muriésemos - murieseis - muriesen
fut subj muriere - murieres - muriere - muriéremos - muriereis - murieren
 
oír - oyendo - oído - oigo - oí
pr ind oigo - oyes - oye - oímos - oís - oyen
præt ind oí - oíste - oyó - oímos - oísteis - oyeron
imp oye - oíd
pr subj oiga - oigas - oiga - oigamos - oigáis - oigan
impf subj1 oyera - oyeras - oyera - oyéramos - oyerais - oyeran
impf subj2 oyese - oyeses - oyese - oyésemos - oyeseis - oyesen
fut subj oyere - oyeres - oyere - oyéremos - oyereis - oyeren
 
oler - oliendo - olido - huelo - olí
pr ind huelo - hueles - huele - olemos - oléis - huelen
pr subj huela - huelas - huela - olamos - oláis - huelan
 
placer - (placiendo) - (placido) - (plazco) - (plugue) - (plací)
pr ind place
præt ind plugo el. plació
pr subj plega el. plazca
impf subj1 pluguiera el. placiera
impf subj2 pluguiese el. placiese
fut subj pluguiere el. placiere
 
Verbet anvendes som regel kun i 3. pers. sg.
 
poder - pudiendo - podido - puedo - pude
pr ind puedo - puedes - puede - podemos - podéis - pueden
præt ind pude - pudiste - pudo - pudimos - pudisteis - pudieron
fut ind podré - podrás - podrá - podremos - podréis - podrán
cond podría - podrías - podría - podríamos - podríais - podrían
ger pudiendo
pr subj pueda - puedas - pueda - podamos - podáis - puedan
impf subj1 pudiera - pudieras - pudiera - pudiéramos - pudierais - pudieran
impf subj2 pudiese - pudieses - pudiese - pudiésemos - pudieseis - pudiesen
fut subj pudiere - pudieres - pudiere - pudiéremos - pudiereis - pudieren
 
poner - poniendo - puesto - pongo - puse
pr ind pongo - pones - pone - ponemos - ponéis - ponen
præt ind puse - pusiste - puso - pusimos - pusisteis - pusieron
fut ind pondré - pondrás - pondrá - pondremos - pondréis - pondrán
cond pondría - pondrías - pondría - pondríamos - pondríais - pondrían
imp pon - poned
part puesto
pr subj ponga - pongas - ponga - pongamos - pongáis - pongan
impf subj pusiera - pusieras - pusiera - pusiéramos - pusierais - pusieran
impf subj2 pusiese - pusieses - pusiese - pusiésemos - pusieseis - pusiesen
fut subj pusiere - pusieres - pusiere - pusiéremos - pusiereis - pusieren
 
prender - prendiendo - prendido (preso) - prendo - prendí
part prendido (preso - næsten udelukkende brugt som sb. el. adj.)
 
proveer - proveyendo - provisto - proveo - proveí
præt ind proveí - proveíste - proveyó - proveímos - proveisteis - proveyeron
part provisto
impf subj1 proveyera - proveyeras - proveyera - proveyerais - proveyeran
impf subj2 proveyese - proveyeses - proveyese - proveyésemos - proveyeseis - proveyeran
fut subj proveyere - proveyeres - proveyere - proveyéremos - proveyereis - proveyeren
 
querer - queriendo - querido - quiero - quise
pr ind quiero - quieres - quiere - queremos - queréis - quieren
præt ind quise - quisiste - quiso - quisimos - quisisteis - quisieron
fut ind querré - querrás - querrá - querremos - querréis - querrán
cond querría - querrías - querría - querríamos - querríais - querrían
pr subj quiera - quieras - quiera - queramos - queráis - quieran
impf subj1 quisiera - quisieras - quisiera - quisiéramos - quisierais - quisieran
impf subj2 quisiese - quisieses - quisiese - quisiésemos - quisieseis - quisiesen
fut subj quisiere - quisieres - quisiere - quisiéremos - quisiereis - quisieren
 
reir - riendo - reído - río - reí
pr ind río - ríes - ríe - reímos - reís - ríen
præt ind reí - reíste - rió - reímos - reísteis - rieron
imp ríe - reíd
ger riendo
pr subj ría - rías - ría - riamos - riáis - rían
impf subj1 riera - rieras - riera - riéramos - rierais - rieran
impf subj2 riese - rieses - riese - riésemos - rieseis - riesen
fut subj riere - rieres - riere - riéremos - riereis - rieren
 
reñir - riñendo - reñido - riño - reñí
pr ind riño - riñes - riñe - reñimos - reñís - riñen
præt ind reñí - reñiste - riñó - reñimos - reñisteis - riñeron
imp riñe - reñid
ger riñendo
pr subj riña - riñas - riña - riñamos - riñáis - riñan
impf subj1 riñera - riñeras - riñera - riñéramos - riñerais - riñeran
impf subj2 riñese - riñeses - riñese - riñésemos - riñeseis - riñesen
fut subj riñere - riñeres - riñere - riñéremos - riñereis - riñeren
 
resolver - resolviendo - resuelto - resuelvo - resolví
pr ind resuelvo - resuelves - resuelve - resolvemos - resolvéis - resuelven
imp resuelve - resolved
part resuelto
pr subj resuelva - resuelvas - resuelva - resolvamos - resolváis - resuelvan
 
roer - royendo - roído - roo (roigo, royo) - roí
pr ind roo (roigo, royo) - roes - roe - roemos - roéis - roen
pr subj roa - roas - roa - roamos - roáis - roan
(roiga - roigas - roiga - roigamos - roigáis - roigan)
(roya - royas - roya - royamos - royáis - royan)
part roto
 
saber - sabiendo - sabido - sé - supe
pr ind sé - sabes - sabe - sabemos - sabéis - saben
præt ind supe - supiste - supo - supimos - supisteis - supieron
fut ind sabré - sabrás - sabrá - sabremos - sabréis - sabrán
cond sabría - sabrías - sabría - sabríamos - sabríais - sabrían
pr subj sepa - sepas - sepa - sepamos - sepáis - sepan
impf subj1 supiera - supieras - supiera - supiéramos - supierais - supieran
impf subj2 supiese - supieses - supiese - supiésemos - supieseis - supiesen
fut subj supiere - supieres - supiere - supiéremos - supiereis - supieren
 
salir - saliendo - salido - salgo - salí
pr ind salgo - sales - sale - salimos - salís - salen
fut ind saldré - saldrás - saldrá - saldremos - saldréis - saldrán
cond saldría - saldrías - saldría - saldríamos - saldríais - saldrían
imp sal - salid
pr subj salga - salgas - salga - salgamos - salgáis - salgan
 
tañer - tañendo - tañido - taño - tañí
præt ind tañí - tañiste - tañó - tañimos - tañisteis - tañeron
ger tañendo
impf subj1 tañera - tañeras - tañera - tañéramos - tañerais - tañeran
impf subj2 tañese - tañeses - tañese - tañésemos - tañeseis - tañesen
fut subj tañere - tañeres - tañere - tañéremos - tañereis - tañeren
 
tener - teniendo - tenido - tengo - tuve
pr ind tengo - tienes - tiene - tenemos - tenéis - tienen
præt ind tuve - tuviste - tuvo - tuvimos - tuvisteis - tuvieron
fut ind tendré - tendrás - tendrá - tendremos - tendréis - tendrán
cond tendría - tendrías - tendría - tendríamos - tendríais - tendrían
imp ten - tened
pr subj tenga - tengas - tenga - tengamos - tengáis - tengan
impf subj1 tuviera - tuvieras - tuviera - tuviéramos - tuvierais - tuvieran
impf subj2 tuviese - tuvieses - tuviese - tuviésemos - tuvieseis - tuviesen
fut ind tuviere - tuvieres - tuviere - tuviéremos - tuviereis - tuvieren
 
traer - trayendo - traído - traigo - traje
pr ind traigo - traes - trae - traemos - traéis - traen
præt ind traje - trajiste - trajo - trajimos - trajisteis - trajeron
pr subj traiga - traigas - traiga - traigamos - traigáis - traigan
impf subj1 trajera - trajeras - trajera - trajéramos - trajerais - trajeran
impf subj2 trajese - trajeses - trajese - trajésemos - trajeseis - trajesen
fut subj trajere - trajeres - trajere - trajéremos - trajereis - trajeren
 
valer - valiendo - valido - valgo - valí
pr ind valgo - vales - vale - valemos - valéis - valen
fut ind valdré - valdrás - valdrá - valdremos - valdréis - valdrán
imp val el. vale - valed
pr subj valga - valgas - valga - valgamos - valgáis - valgan
 
venir - viniendo - venido - vengo - vine
pr ind vengo - vienes - viene - venimos - venís - vienen
præt ind vine - viniste - vino - vinimos - vinisteis - vinieron
fut ind vendré - vendrás - vendrá - vendremos - vendréis - vendrán
cond vendría - vendrías - vendría - vendríamos - vendríais - vendrían
imp ven - venid
ger viniendo
pr subj venga - vengas - venga - vengamos - vengáis - vengan
impf subj1 viniera - vinieras - viniera - viniéramos - vinierais - vinieran
impf subj2 viniese - vinieses - viniese - viniésemos - vinieseis - viniesen
fut subj viniere - vinieres - viniere - viniéremos - viniereis - vinieren
 
ver - viendo - visto - veo - vi
pr ind veo - ves - ve - vemos - veis - ven
præt ind vi - viste - vio - vimos - visteis - vieron
imp ve - ved
ger viendo
part visto
impf subj1 viera - vieras - viera - viéramos - vierais - vieran
impf subj2 viese - vieses - viese - viésemos - vieseis - viesen
fut subj viere - vieres - viere - viéremos - viereis - vieren
 
volver - volviendo - vuelto - vuelvo - volví
pr ind vuelvo - vuelves - vuelve - volvemos - volvéis - vuelven
imp vuelve - volved
part vuelto
pr subj vuelva - vuelvas - vuelva - volvamos - volváis - vuelvan
 
yacer - yaciendo - yacido - yazco (yazgo, yago) - yací
pr ind yazgo (yazco, yago) - yaces - yace - yacemos - yacéis - yacen
imp yaz el. yace - yaced
pr subj yazga - yazgas - yazga - yazgamos - yazgáis - yazgan
yazca - yazcas - yazca - yazcamos - yazcáis - yazcan
yaga - yagas - yaga - yagamos - yagáis - yagan

Bøjning af spanske verber

Spanske verbers bøjning falder i fem kategorier

- A. Ser & estar
- B. Regelmæssige verber
- C. Sammensatte tider
- D. Delvis uregelmæssige verber
- E. Uregelmæssige i alfabetisk orden

Spanskordbøger
- Online-abonnement til private
- Online-abonnement til studerende
- Ordbog på cd-rom
- Trykte ordbøger: Dansk-Spansk
- Trykte ordbøger: Spansk-Dansk
- Til din iPhone